آیا دسترسی به تمام مقالات ممکن است؟

خیر. دسترسی به تمام منابع و وب سایت های نام برده شده امکان پذیر نیست هر چند دسترسی بسیار خوبی به اکثر مقالات فراهم شده است ولی بازهم تضمینی برای دسترسی به تمام مقالات وب سایت های مرجع میسر نیست.

0 نظرها

امکان اظهار نظر بر روی این مقاله وجود ندارد
Powered by Zendesk